CBSE Result 2017

NAME SCHOOL MARKS
Amrita Mandal Bhartiya Bhavans 98
Kushal Kumar Ruia Birla high 95
Rik Das H V M 91
Vineeta Gupta Aditya Academy 74
Ishika Jaiswal Shri Shikshayatan 63
Preksha Bachhawat Sushila Birla 85
Vaishali Jaiswal H V M N.K.