ISE Result 2020

ID Name Marks School
2649 Amrit Dubey 100 Nopany 
2046 Kavish D. Patel 100 Bhwanipore
2860 Akanksha Maloo 98 Auxilium 
2599 Mayank Gupta 98 Nopany 
2429 Sancharini Basak 98 BBZ Loreto
2888 Abhradip Dey 96 St. Joseph
2633 Ishika Sinha 96 Pratt Memorial
2957 Mritika Bhowmik 95 BBZ Loreto
2477 Annaya Singh 89 MGS
2942 Adit Sarkar 86 CPS
2887 Soumyadeep Ganguly 73 Adamas
2617 Kunal Ghosh N.K. Frank Anthony
1545 Ayush Jaiswal N.K. ASGoD